Cerere avizare monumente sau zona de protectie monumente istorice pentru avizare la CZMI.pdf


Formular – tip pentru solicitarea de informații publice
 | timp de completare: 10 minute

Formular – tip pentru reclamație administrativă (întârziere răspuns) | timp de completare: 10 minute

Formular – tip pentru reclamație administrativă (răspuns negativ) | timp de completare: 10 minute

Model Cerere pentru eliberarea de către Direcţia judeţeană de cultură a avizelor conform Legii nr. 17/2014


Cerere pentru eliberarea certificatului de export pentru bunuri culturale mobile

Ghid de completare cerere certificat descarcare de sarcina

Cerere eliberare certificat de descarcare de sarcina arheologica

Direcția Județeană pentru Cultură Olt vine în sprijinul cetățenilor în următoarele situații:
 • Emiterea Avizelor potrivit cărora terenul situat în extravilan care face obiectul vânzării cumpărării, conform Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii 268/20001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, nu este situat în zone cu potențial arheologic, în conformitate cu prevederile OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
 • Emiterea certificatelor de descărcare arheologică, în conformitate cu prevederile OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național precum și cu prevederile OMCC 2518/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică
 • Primirea, înregistrarea și după caz emiterea Avizelor pentru de construcție sau intervenție la monumente istorice sau în zona de protecția a monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Legii 422/2001 privind protecția monumentelor istorice, republicată
 • Punerea la dispoziția publicului a listei specialiștilor/experților atestați/ acreditați de Ministerul Culturii, în conformitate cu prevederile OMCC 2086/2002 pentru aprobarea criteriilor de avizare a constituirii agenților economici cu activitate în domeniul monumentelor istorice, ale OMCC 2535/2003 pentru instituirea Registrului agenților economici autorizați să desfășoare activități în domeniul protejării monumentelor istorice, ș.a.
 • Punerea la dispoziția publicului a informațiilor legate de faptul că un imobil este sau nu monument istoric, dacă se află amplasat în zona de protecție a monumentelor istorice, a informațiilor vizând drepturile și obligațiile posesorilor de imobile monumente istorice, a altor informații publice legate de acestea, potrivit prevederilor legale
 • Întocmirea și predarea către proprietar/titularul de drepturi reale al unui imobil monument istoric a Obligației de folosință a monumentului istoric
 • Primirea, înregistrarea, acordarea de sprijin și supunerea spre analiza Comisie Naționale/ Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, a dosarelor de clasare/declasare a imobilelor
 • Eliberarea către solicitant a certificatelor de export/avizelor, pentru bunurile culturale mobile (tablouri, antichități, cărți, rare, etc) ce părăsesc țara și acordarea de consultanță în legătură cu aceasta
 • Punerea la dispoziția solicitanților a listei experților atestați/ acreditați de MC pentru efectuarea expertizelor pentru diferitele tipuri de bunuri culturale mobile, în vederea emiterii după caz a certificatelor de export sau susținerii unui dosar de clasare/declasare
 • Punerea la dispoziția solicitanților a informațiilor legate de bunuri de patrimoniu cultural mobil aflate în evidența Institutului Național al Patrimoniului, în conformitate cu prevederile legale
 • Punerea la dispoziția publicului a informațiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

logo mc

Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.